Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden WET Advocaten & Mediators

Artikel 1 – toepasselijkheid
WET Advocaten & Mediators (hierna te noemen: WET) is een kostenmaatschap waarbinnen advocaten werkzaam zijn die zich ten doel stellen om de advocatenpraktijk uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin, waaronder (scheidings)mediation. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolg opdrachten van opdrachtgevers aan de advocaten van WET.

Artikel 2 – opdracht
Alle opdrachten worden geacht te worden aanvaard en uitgevoerd door de advocaten van WET. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. Indien een voorschot verlangd wordt komt de overeenkomst niet eerder tot stand dan nadat betaling van het verlangde voorschot is ontvangen.

Artikel 3 – aansprakelijkheid
3.1 De aansprakelijkheid van de advocaten van WET Advocaten & Mediators is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door de advocaten van WET afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt de informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toegezonden. 

3.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de advocaat van WET jegens de opdrachtgever beperkt tot het door de advocaat van WET in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

3.3 De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de advocaat van WET aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van het door WET bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

Artikel 4 – inschakeling van derden
Bij het inschakelen van derden zal WET steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat van WET is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. De advocaat van WET gaat ervan uit en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 5 – betaling
5.1 Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraken die schriftelijk dienen te zijn gemaakt, wordt telkens na afloop van een periode van één kalendermaand gedeclareerd.

5.2 De betalingstermijn staat op de declaratie. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is vanaf dat moment over het bedrag van de declaratie de wettelijke rente verschuldigd.

5.3 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd op basis van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit, met een minimum van € 50,--.

5.4 Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de advocaat van WET, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. De advocaat van WET is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5.5 Behoudens een andersluidende schriftelijke afspraak geschiedt declaratie op basis van aan de zaak bestede tijd (waaronder reistijd) waarbij de registratie daarvan plaatsvindt in eenheden per 6 minuten: 0-6 min. = 0,1 uur; 6-12 min. = 0,2 uur enz.

Artikel 6 – kring van personen
Niet alleen de advocaat van WET, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. Dat geldt ook voor de medewerkers die in loondienst zijn bij de kostenmaatschap WET Advocaten & Mediators.

Artikel 7 – diverse bepalingen
7.1 In de opdracht wordt een tarief/honorarium overeengekomen. De advocaat van WET is bevoegd dit tarief eenzijdig per 1 januari van ieder jaar aan te passen.

7.2. Indien ten behoeve van de rechtzoekende door de advocaat van WET als diens gemachtigde daartoe, een toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt aangevraagd, verklaart de rechtzoekende op dat moment dat hij/zij een eventueel recht op een proceskostenvergoeding (de vergoeding voor de salariskosten van de advocaat) overdraagt aan de advocaat van WET.

7.3 WET zal het fysieke dossier na een termijn van 7 jaren na sluiting en archivering vernietigen. WET behoudt zich het recht voor het digitale dossier voor een langere termijn te bewaren.

Artikel 8 – toepasselijk recht bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen de advocaat van WET en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de advocaat van WET voortvloeien, kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 

 

 

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators