Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Kan een werkgever het vakantieloon tijdens ziekte van een werknemer baseren op het loon tijdens ziekte, ook al is dat lager dan het reguliere loon?

Op 9 december 2021 heeft het Hof van Justitie een uitspraak gedaan over het vakantieloon tijdens ziekte. In deze zaak komt het Hof tot het oordeel dat het vakantieloon tijdens ziekte gelijk staat aan het reguliere loon en dat een werknemer niet gekort mag worden tijdens zijn ziekteverlof. De uitspraak bevestigt de lijn die in de Nederlandse jurisprudentie al wordt gevolgd. Wat voegt deze uitspraak dan nog toe aan Nederlandse arbeidszaken?

 

Wat is er gebeurd?

 

Een ambtenaar van de Belastingdienst was sinds 2015 langdurig ziek. Tijdens deze periode nam de ambtenaar deel aan een re-integratieprogramma. Conform het toepasselijke ambtenarenreglement heeft de ambtenaar in zijn eerste ziektejaar 100% van zijn loon ontvangen. In het tweede ziektejaar kon de ambtenaar gedeeltelijk zijn oude werk weer verrichten. Hierdoor kreeg de ambtenaar 70% van zijn loon en 100% over de uren die hij had gewerkt. In 2017 nam de ambtenaar vakantie op. Tijdens zijn vakantie ontving hij ook dit samengestelde bedrag als vakantieloon. De ambtenaar is van mening dat hij, ondanks zijn ziekte, tijdens zijn vakantie 100% van zijn loon uitbetaald dient te krijgen. Dit geschil is voorgelegd aan de rechtbank Overijssel.

 

Prejudiciële vragen

 

In 2020 stelt de rechtbank Overijssel drie prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. Het Hof geeft aan dat het recht op vakantie met behoud van loon een belangrijk beginsel van het sociale recht van de Europese Unie is. Immers, dit beginsel strekt tot verbetering van veiligheid, hygiëne en gezondheid van werknemers. Vakantieverlof verschilt daarom van andere soorten verlof, bijvoorbeeld ziekteverlof en zwangerschapsverlof.

 

Uit jurisprudentie over het loonbegrip volgt dat de werknemer tijdens zijn vakantie recht heeft op het normale loon, omdat hij op dat moment in een situatie moet zitten die qua beloning vergelijkbaar is met de situatie tijdens gewerkte periodes. Het Hof gaat in haar oordeel ook in op bijzondere situaties, zoals ziekte van een werknemer. Zo oordeelt zij dat arbeidsongeschiktheid van een werknemer wegens ziekte niet voorspelbaar is en los staat van de wil van de werknemer. Het Hof geeft aan dat als het vakantieloon lager is dan het normale loon, dit de zieke werknemer zou kunnen weerhouden om vakantie op te nemen. Een zieke werknemer moet daarom in een vergelijkbare positie verkeren als de werknemer die volledig heeft gewerkt. Concluderend, kan worden gesteld dat een werkgever de arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet mag gebruiken om het vakantieloon te korten.

 

Noot

 

Door de uitspraak van het Hof rijst wel de vraag welke invloed de uitspraak heeft op de Nederlandse arbeidszaken. De uitspraak is voor Nederland van geringe invloed, omdat de uitspraak van het Hof al in lijn ligt met de rechtspraak in Nederland. Zo blijkt uit uitspraken van de Nederlandse rechters dat een zieke werknemer tijdens zijn vakantie niet minder loon mag ontvangen, dan wanneer hij vakantiedagen opneemt en niet ziek is. Wel verkleint deze uitspraak de ruimte om in de toekomst anders te oordelen. Nederlandse rechters zullen deze uitspraak gebruiken ter ondersteuning van hun oordeel.

 

Dit bericht is opgesteld door advocaat Dieke Talsma van WET Advocaten & Mediators. Heeft u vragen over loon, vakantiedagen en/of vakantietoeslag, neem dan gerust contact met mij op via d.talsma@wet-advocaten.nl.

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators