Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Arbeidsrecht: nieuw ontslagrecht is door Eerste Kamer

Belangrijkste wijzigingen Wet werk en Zekerheid (WWZ):

De WWZ is op 18 februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen. Hiermee is de wijziging van het flexrecht en het ontslagrecht een feit. Hieronder volgt een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen:

Aanzegtermijn:

 • Bij alle contracten voor bepaalde tijd met een contractduur van 6 maanden of langer dient u de werknemer uiterlijk een maand voordat het contract afloopt schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van het contract;
 • Indien u dit achterwege laat, kan de werknemer een vergoeding vorderen van een maand loon. Dit geldt ook als het contract wordt voortgezet. Indien u te laat bent, geldt de vergoeding voor de termijn dat u te laat bent;
 • Indien u het contract wilt voortzetten moet u uw werknemer ook mededelen tegen welke voorwaarden. Wordt dit achterwege gelaten dan wordt het contract geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd en tegen dezelfde voorwaarden, doch voor ten hoogste 1 jaar;
 • De aanzegtermijn gaat in per 1 januari 2015. Indien u een werknemer heeft met een contract voor bepaalde tijd (6 maanden of langer) dat op 31 januari 2015 eindigt, dient u dus vóór 1 januari 2015 aan te zeggen.  


Proeftijd:

 • Bij contracten voor bepaalde tijd met een contractduur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan;
 • Gaat in per 1 januari 2015.


Concurrentiebeding:

 • In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt u alleen nog maar een concurrentiebeding opnemen indien in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd wordt dat zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen;
 • Indien motivering ontbreekt dan geldt het concurrentiebeding niet;
 • Gaat in per 1 januari 2015. Op arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2015 tot stand zijn gekomen, blijft de oude wet van toepassing.


Ketenregeling:

 • De maximumtermijn van de ketenregeling wordt teruggebracht van 3 naar 2 jaar. Bij een 4e opeenvolgend contract voor bepaalde tijd, of als het laatste contract in de reeks de periode van 2 jaar overschrijdt, heeft uw werknemer een contract voor onbepaalde tijd;
 • Afwijking ketenbepaling kan alleen bij CAO en de mogelijke afwijking is gemaximeerd, te weten 6 contracten in maximaal 4 jaar (o.a. uitzendbranche);
 • Ketenbepaling geldt niet voor werknemers jonger dan 18 jaar met een gemiddelde arbeidsduur van 12 uur of minder per week;
 • De huidige tussenpoos om de keten te verbreken bedraagt 3 maanden. Dit wordt 6 maanden;
 • Gaat in per 1 juli 2015.


Uitzendarbeid:

 • Uitzendbeding blijft mogelijk: de overeenkomst eindigt van rechtswege als de inlener te kennen geeft de uitzendkracht niet meer nodig te hebben. Het beding kan alleen voor de eerste 26 weken worden opgenomen. Bij CAO kan sprake zijn van een langere duur. De langere duur was onbegrensd, maar wordt beperkt tot 78 weken. NB. deze periode was al in de ABU-cao opgenomen.


Ontslagrecht:

 • Bij ontslag kan de werkgever niet meer kiezen tussen de kantonrechter of UWV. Ontslagen om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid worden getoetst door UWV. Ontslagen om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld disfunctioneren of verstoorde arbeidsverhouding) worden getoetst door de kantonrechter;
 • Na de procedure bij UWV of kantonrechter mag de proceduretijd van de opzegtermijn worden afgetrokken. De termijn dient wel altijd tenminste 1 maand te bedragen.  


 Transitievergoeding:

 • Uw werknemer krijgt een wettelijk recht op een transitievergoeding bij het einde van de arbeids-overeenkomst op uw initiatief. Dit geldt indien de werknemer tenminste 24 maanden bij u in dienst is;
 • De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 jaar en 1/2 maandsalaris per dienstjaar voor de periode daarna;
 • De vergoeding is gemaximeerd op € 75.000,- bruto, of op een jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000,- bruto;
 • Tot 1 januari 2020 geldt een tijdelijke afwijking voor werknemers die bij einde arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder zijn en tenminste 10 jaar in dienst zijn. De werknemer ontvangt voor de dienstjaren vanaf 50 jaar een transitievergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. Let op, dit geldt niet voor kleinere ondernemingen met maximaal 25 werknemers;
 • Tot 1 januari 2020 geldt een tijdelijke overbruggingsregeling bij ontslag wegens een slechte financiële situatie. Bij de berekening van de transitievergoeding hoeven de dienstjaren van werknemers gelegen voor 1 mei 2013 niet meegeteld te worden. Let op, dit geldt alleen voor werkgever die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst hebben.


 Bedenktijd:

 • De werknemer kan tot uiterlijk 14 dagen na ondertekening van een beëindigingsovereenkomst hierop terugkomen, zonder opgaaf van reden. U dient de werknemer schriftelijk op deze mogelijkheid te wijzen.


Dit overzicht is opgesteld door mr. Dieke Talsma, advocaat bij WET Advocaten, Juristen en Mediators (vestigingen Dronten, Urk en Lelystad). Mocht u naar aanleiding van dit overzicht vragen hebben dan kunt u contact met haar opnemen via info@wet-advocaten.nl of 0321-315554.

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators