Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Rechtsgebieden

WET Advocaten & Mediators heeft ruime ervaring in de advies- en procespraktijk. Wij ondersteunen u op de volgende rechtsgebieden. 

Arbeidsrecht


WET Advocaten en Mediators adviseert en ondersteunt werkgevers en werk- nemers over alle voorkomende juridische vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht en ambtenarenrecht.

Hierbij kunt u denken aan advies en ondersteuning bij:

 • het opstellen van de arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek, de verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken, de vaststellingsovereenkomst en andere juridische documenten;
 • de beeindiging van de arbeidsovereenkomst of aanstelling met wederzijds goedvinden;
 • een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter;
 • een ontslagprocedure bij UWV;
 • disciplinaire maatregelen (o.a. loonsanctie, non-actiefstelling, ontslag op staande voet);
 • loonbetaling;
 • arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • CAO en rechtspositionele vraagstukken;  
 • flexibele arbeidsrelaties (uitzendovereenkomst, payrolling);
 • verandertrajecten (reorganisatie of organisatiewijziging).


WET Advocaten en Mediators begeleidt u bovendien bij een bezwaar of beroep wanneer u het niet eens bent met een beslissing van UWV op het gebied van de Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW), Wet arbeidsongeschiktheidswet (WAO) of Wet werk en inkomen naar arbeids- vermogen (WIA).

Contactpersoon: mr. D. Talsma (vestiging Dronten, Lelystad, Urk, Lemmer)

Personen- en familierecht


De advocaten van WET kunnen u bijstaan op ander andere de volgende gebieden:

 • echtscheiding / ontbinding geregistreerd partnerschap;
 • beëindiging samenlevingsrelaties;
 • alimentatie (vaststellen of wijzigen van kinder- en partneralimentatie);
 • omgang (vaststellen of wijzigen van een omgangsregeling);
 • verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap;
 • afwikkeling van huwelijkse voorwaarden;
 • verdeling van gemeenschappelijke goederen of eenvoudige gemeenschappen;
 • pensioenverrekening of -verevening;
 • erkenning / ontkenning vaderschap;
 • gerechtelijke vaststelling ouderschap;
 • ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing;
 • mentorschap / bewind / curatele;
 • naamswijziging (voor- en achternaam).


Bij WET Advocaten en Mediatiors wordt op een betrokken maar ook reeële manier over dit soort zaken met u meegedacht. De familierechtadvocaten van WET hebben als vFAS-specialisten kennis van zaken. Zij staan voor een integere behandeling, zowel in de functie van advocaat als in de functie van mediator, waarbij altijd begrip is voor de persoonlijke omstandigheden. De advocaten van WET hechten veel waarde aan het bereiken van een praktische en voorspoedige oplossing, met respect voor alle betrokken partijen.

contactpersonen: mr. L.F. Withaar (vestiging Urk en Lelystad) en mr. M. van den Eshof (vestiging Dronten en Lelystad)

     

Huurrecht


WET Advocaten en Mediators adviseert en ondersteunt verhuurders en huurders over vraagstukken op het gebied van huurrecht. Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zjin bijvoorbeeld: 

 • het opstellen van de huurovereenkomst en andere juridische documenten;
 • de beeindiging van de huurovereenkomst;
 • geschillen over de uitleg van bepalingen van de huurovereenkomst;
 • huurachterstand;
 • ontruiming van het gehuurde;
 • onderhoud van het gehuurde.

Contactpersoon: mr. D. Talsma (vestiging Dronten, Lelystad, Urk, Lemmer)

Verbintenissenrecht / Contracten


WET Advocaten en Mediators biedt niet alleen juridische bijstand als sprake is van een geschil, maar ook advisering in het gehele voortraject. Alles draait om het inschatten van de risico’s en weten wanneer u risico’s moet accepteren. 

Uw vraag in een vroeg stadium voorleggen aan WET Advocaten voorkomt veelal een gerechtelijke procedure later. WET Advocaten ondersteunt veel ondernemers met juridische vraagstukken op ad hoc basis.

Wet Advocaten biedt ondernemers en particulieren juridische ondersteuning bij:

 • het opstellen en beoordelen van contracten, algemene voorwaarden en andere juridische documenten;
 • het verzorgen van een correcte ingebrekestelling;
 • het vorderen van nakoming of ontbinding van een overeenkomst;
 • het vorderen van schadevergoeding vanwege wanprestatie of onrechtmatige daad;
 • het voeren van verweer in een gerechtelijke procedure.


Als u een partij wilt dagvaarden of als u zelf gedagvaard bent, ondersteunen wij u bij de gerechtelijke procedure. 

Contactpersoon: mr. D. Talsma (vestiging Dronten, Lelystad, Urk, Lemmer)

Ondernemingsrecht


Een advocaat moet een ondernemer helpen te ondernemen. Dat betekent dat niet alleen juridische bijstand geboden wordt als sprake is van een geschil, maar dat ook advisering in het gehele voortraject van belang is. Alles draait om het inschatten van de risico’s en weten wanneer u risico’s moet accepteren. 

In een vroeg stadium de vraag aan WET Advocaten voorleggen voorkomt veelal een gerechtelijke procedure later. WET Advocaten ondersteunt veel ondernemers met juridische vraagstukken op ad hoc basis.

Bestuursrecht


WET Advocaten en Mediators kan behulpzaam zijn in diverse situaties waarin sprake is van een beslissing van een overheidsorgaan waar u het niet mee eens bent. Het kan daarbij om uiteenlopende beslissingen gaan, zoals bijvoorbeeld:

 • een beslissing van een college van B&W over het toekennen op intrekken van een uitkering;
 • het verlenen of intrekken van een vergunning;
 • het vaststellen van beleid omtrent een windmolenpark.

Zowel particulieren als ondernemers kunnen te maken krijgen met een dergelijke beslissing. WET Advocaten kan zowel de particulier als de ondernemer bijstaan in het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift en het voeren van de procedure ten overstaan van  de gemeente, de rechtbank of de Raad van State.


Contactpersoon: mr. J. Kempenaar-van Ittersum (vestiging Dronten, Lelystad en Lemmer)

Incassotraject

Wanneer u te maken krijgt met afnemers of klanten die de factuur niet of niet tijdig betalen, kan WET Advocaten de incassozaken van begin tot einde ter hand nemen. WET Advocaten heeft daarvoor een speciaal incassotraject ontwikkeld.


Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators