Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
info@wet-advocaten.nl
Drachten (0512) 74 50 79 Dronten (0321) 31 55 54 Urk (0527) 68 45 01 Lemmer (0514) 74 50 30  

Rechtsgebieden

WET Advocaten & Mediators heeft ruime ervaring in de advies- en procespraktijk. Wij ondersteunen u op de volgende rechtsgebieden. 

Arbeidsrecht


WET Advocaten en Mediators adviseert en ondersteunt werkgevers en werk- nemers over alle voorkomende juridische vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht en ambtenarenrecht.

Hierbij kunt u denken aan advies en ondersteuning bij:

 • het opstellen van de arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek, de verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken, de vaststellingsovereenkomst en andere juridische documenten;
 • de beeindiging van de arbeidsovereenkomst of aanstelling met wederzijds goedvinden;
 • een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter;
 • een ontslagprocedure bij UWV;
 • disciplinaire maatregelen (o.a. loonsanctie, non-actiefstelling, ontslag op staande voet);
 • loonbetaling;
 • arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • CAO en rechtspositionele vraagstukken;  
 • flexibele arbeidsrelaties (uitzendovereenkomst, payrolling);
 • verandertrajecten (reorganisatie of organisatiewijziging).


WET Advocaten en Mediators begeleidt u bovendien bij een bezwaar of beroep wanneer u het niet eens bent met een beslissing van UWV op het gebied van de Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW), Wet arbeidsongeschiktheidswet (WAO) of Wet werk en inkomen naar arbeids- vermogen (WIA).

Contactpersoon: mr. D. Talsma (vestiging Drachten, Dronten, Urk, Lemmer)

Personen- en familierecht


De advocaten van WET kunnen u bijstaan op ander andere de volgende gebieden:

 • echtscheiding / ontbinding geregistreerd partnerschap;
 • beëindiging samenlevingsrelaties;
 • alimentatie (vaststellen of wijzigen van kinder- en partneralimentatie);
 • omgang (vaststellen of wijzigen van een omgangsregeling);
 • verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap;
 • afwikkeling van huwelijkse voorwaarden;
 • verdeling van gemeenschappelijke goederen of eenvoudige gemeenschappen;
 • pensioenverrekening of -verevening;
 • erkenning / ontkenning vaderschap;
 • gerechtelijke vaststelling ouderschap;
 • ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing;
 • mentorschap / bewind / curatele;
 • naamswijziging (voor- en achternaam).


Bij WET Advocaten en Mediatiors wordt op een betrokken maar ook reeële manier over dit soort zaken met u meegedacht. De familierechtadvocaten van WET hebben als vFAS-specialisten kennis van zaken. Zij staan voor een integere behandeling, zowel in de functie van advocaat als in de functie van mediator, waarbij altijd begrip is voor de persoonlijke omstandigheden. De advocaten van WET hechten veel waarde aan het bereiken van een praktische en voorspoedige oplossing, met respect voor alle betrokken partijen.

contactpersonen: mr. L.F. Withaar (vestiging Urk en Lemmer) en mr. M. van den Eshof (vestiging Dronten en Lemmer)

     

Huurrecht


WET Advocaten en Mediators adviseert en ondersteunt verhuurders en huurders over vraagstukken op het gebied van huurrecht. Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zjin bijvoorbeeld: 

 • het opstellen van de huurovereenkomst en andere juridische documenten;
 • de beeindiging van de huurovereenkomst;
 • geschillen over de uitleg van bepalingen van de huurovereenkomst;
 • huurachterstand;
 • ontruiming van het gehuurde;
 • onderhoud van het gehuurde.


Contactpersoon: mr. D. Talsma (vestiging Drachten, Dronten, Urk, Lemmer)

Verbintenissenrecht / Contracten


WET Advocaten en Mediators biedt niet alleen juridische bijstand als sprake is van een geschil, maar ook advisering in het gehele voortraject. Alles draait om het inschatten van de risico’s en weten wanneer u risico’s moet accepteren. 

Uw vraag in een vroeg stadium voorleggen aan WET Advocaten voorkomt veelal een gerechtelijke procedure later. WET Advocaten ondersteunt veel ondernemers met juridische vraagstukken op ad hoc basis.

Wet Advocaten biedt ondernemers en particulieren juridische ondersteuning bij:

 • het opstellen en beoordelen van contracten, algemene voorwaarden en andere juridische documenten;
 • het verzorgen van een correcte ingebrekestelling;
 • het vorderen van nakoming of ontbinding van een overeenkomst;
 • het vorderen van schadevergoeding vanwege wanprestatie of onrechtmatige daad;
 • het voeren van verweer in een gerechtelijke procedure.


Als u een partij wilt dagvaarden of als u zelf gedagvaard bent, ondersteunen wij u bij de gerechtelijke procedure. 

Contactpersoon: mr. D. Talsma (vestiging Drachten, Dronten, Urk, Lemmer)

Ondernemingsrecht


Een advocaat moet een ondernemer helpen te ondernemen. Dat betekent dat niet alleen juridische bijstand geboden wordt als sprake is van een geschil, maar dat ook advisering in het gehele voortraject van belang is. Alles draait om het inschatten van de risico’s en weten wanneer u risico’s moet accepteren. 

In een vroeg stadium de vraag aan WET Advocaten voorleggen voorkomt veelal een gerechtelijke procedure later. WET Advocaten ondersteunt veel ondernemers met juridische vraagstukken op ad hoc basis.

Bestuursrecht


WET Advocaten en Mediators kan behulpzaam zijn in diverse situaties waarin sprake is van een beslissing van een overheidsorgaan waar u het niet mee eens bent. Het kan daarbij om uiteenlopende beslissingen gaan, zoals bijvoorbeeld:

 • een beslissing van een college van B&W over het toekennen op intrekken van een uitkering;
 • het verlenen of intrekken van een vergunning;
 • het vaststellen van beleid omtrent een windmolenpark.


Zowel particulieren als ondernemers kunnen te maken krijgen met een dergelijke beslissing. WET Advocaten kan zowel de particulier als de ondernemer bijstaan in het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift en het voeren van de procedure ten overstaan van  de gemeente, de rechtbank of de Raad van State.


Contactpersoon: mr. J. Kempenaar-van Ittersum (vestiging Dronten, Drachten, Urk en Lemmer)

Incassotraject

Wanneer u te maken krijgt met afnemers of klanten die de factuur niet of niet tijdig betalen, kan WET Advocaten de incassozaken van begin tot einde ter hand nemen. WET Advocaten heeft daarvoor een speciaal incassotraject ontwikkeld.

Uw bedrijf AVG bestendig met WET Advocaten & Mediators en N-ICT

 

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. In deze wet staat beschreven hoe bedrijven die persoonsgegevens opslaan met deze gegevens om dienen te gaan. Ook uw bedrijf krijgt te maken met de AVG en moet hier, vanzelfsprekend, aan voldoen.

Dit is niet altijd gemakkelijk. U krijgt te maken met verschillende technische- en juridische vraagstukken. Uw ICT moet zo zijn ingericht dat persoonsgegevens op een veilige en betrouwbare manier zijn opgeslagen. Maar daarmee bent u er niet. Denk bijvoorbeeld aan uw overeenkomsten, huisregels of beleid.

N-ICT en WET Advocaten & Mediators slaan de handen ineen om uw bedrijf AVG bestendig te maken. Zo zijn de technische-, beleidsmatige- en juridische aspecten van uw organisatie gegarandeerd op orde.

Bepaal zelf hoeveel ondersteuning u nodig heeft bij het AVG-proof maken van uw organisatie. Kies een van onze drie pakketten en zet vandaag nog uw eerste stap naar een AVG bestendig bedrijf.

Kies zelf uw dienstverleningspakket: Basis Uitgebreid Totaal
Vrijblijvend eerste gesprek
AVG inventarisatie van uw bedrijf (technisch & juridisch)
Advies
       
Juridisch      
Privacy statement  
Verwerkersovereenkomsten  
Verwerkingsregister  
Arbeidsovereenkomsten    
Algemene voorwaarden    
Processen datalek, inzageverzoek en verwijderverzoek    
Huisregels medewerkers    
       
Technisch      
Overzicht opslaglocaties  
Digitale kluis  
Schermbeveiliging  
Audit toegang bijzondere gegevens    
Twee- of Meerfactor authenticatie    
Mobile device management    

Juridisch

 • Nakijken en, zo nodig, opnieuw opstellen van modelovereenkomsten
 • Controle van uw Algemene Voorwaarden
 • Opstellen van procedures:
  • Hoe te handelen bij een datalek
  • Hoe te handelen bij een verzoek tot inzage of verwijdering persoonsgegevens
 • Opstellen van een privacy statement
 • Opstellen van huisregels voor gebruik van bedrijfsmiddelen (laptops, mobiele telefoons enz.)
 • Controleren en/of opstellen van een verwerkersovereenkomst
 • Opzetten van een verwerkingsregister
 • Controle of opstellen van een model arbeidsovereenkomst met daarin clausules voor:
  • Gebruik ICT
  • Gebruik zakelijke e-mail
  • Wachtwoordbeleid
  • Gebruik social media

Technisch

 • Verzamelen van opslaglocaties zodat duidelijk is onder welke wetgevingen uw data valt. Ook weet u dan waar u wijzigingen en verwijderingen moet doorvoeren
 • Audit toegang tot bijzondere gegevens
 • Digitale kluis voor veilige opslag bijzondere gegevens
 • Schermbeveiliging van uw werkplekken en laptops
 • Meervoudige authenticatie (tweefactor authenticatie) voor toegang tot uw systemen. Zo is uw informatie beter beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang
 • Mobile Device Management zodat kan worden voorkomen dat uw apparaten kwetsbaar worden door achterstallige updates

Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten   Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators